تفنگ برای مردم عشایر هم ابزار است و هم ارزش (عزیز كیاوند)

ارزش تفنگ ناشی از نقش آن در زندگی عشایر است. مردان ایل با  داشتن تفنگ احساس قدرت و توانایی كرده و معتقدند بدون تفنگ بی دفاع هستند. بالاترین عشق و علاقه برای جوانان ایلی داشتن یك تفنگ خوب است. لباس،غذا، هیچ چیز به اندازه تفنگ ارزش ندارد. تفنگ علاوه بر ایجاد غرور و ترساندن مخالفان،دشمنان برای دفاع در برابر درندگان و سارقین و محافظت از حیثیت خود  وخانواده و اموال خود می باشد.

خیلی از جوانان ایلی برای داشتن یك تفنگ برنو بلند  آه می كشند و همیشه آرزوی خرید آن را دارند،همانند عشایر لر كه چشمان یار را به تفنگ برنوی بلند تشبیه كرده اند كه با عاشق در نبرد است. قشقائی ها هم برای ارزشیابی خیلی چیزها را با تفنگ می سنجند و در بین انواع تفنگها مدل برنو ساخت چك اسلواكی كاملا مورد توجه و علاقه آنهاست.این مدل بیانگر تمام تفنگهای جنگی بوده و چون هدفگیری و برد آن را پسندیده و به آن عادت كرده اند از نظر روانی هم دوستدارش شده اند