از یک تفنگچی قدیمی سئوال کردم در جنگ کازرون یا سمیرم یا قلعه پرگان چگونه با نیرئی عظیم و مسلح قوای دولتی مبارزه کرده و موفق شدید قلعه ها را تسخیر نمائید؟علت موفقیت خود را نتیجه شهامت و شجاعت و هدفگیری بموقع و تاکتیک اصولی و مسئله مهمتر یکی رقابت با همرزمان و دیگر دستیابی به غنائم جنگی ذکرنمود.
رفتار جنگجویان با زخمیان خودی در جبه ها بسیار جالب است.بارها اتفاق افتاده که چندین نفر جانشان را بخطر انداخته و برای آوردن یک نفر زخمی به میدان رفته اند تا رفیقشان به دست دشمن نیفتد.شاید علت این امر حس ایلیاتی یا خویشاوندی است که موجب تخریک احساسات آنها میشود زیرا بدون دستور فرمانده و ناخودآگاه به این عمل اقدام می نمایند.
رفتار جنگجویان با دشمن اسیر یا زخمی شده هیچگاه حالت تهاجمی نداشته مگر زمانی که مطمئن باشند یکی از جواانشان مورد حمله قرار گرفته باشد.