آقا ما بودیم که انگلیسارو شکست دادیم..ما قشقاییا بودیم که دربرابر ابر قدرت جهان قدرت نمایی کردیم..