ممنون از ورود به حیطه هی قشقایی ها  آخه واسه ورود به این جای مقدس انسان پاکی بایس باشی که حتما هستین.

مردم قشقایی مردمی غیور وتنها قومی که در مقابل انگلیس ها مقاومت کردند وآنها راشکست دادند وبعد به نام ریس علی دلواری تمام شد در صورتی که دلواری یک سرباز قشقایی بود.