هدف از فارسی آموزی به عشایر ایران چه بود؟

در مصاحبه مرحوم محمد بهمن بیگی که بخش مهم آن ذیلاً نقل می شود ، صراحتاً این اهداف بیان شده اند:

۱) آرام کردن عشایر مسلح و خلع سلاح  آنها برای تسلط دولت مرکزی وقت (پهلوی دوم) بر آنها

۲) استحاله فرهنگی آنها در هویت رسمی و جدید فارسی

"بنده از اینجا توفیق پیدا کردم با استفاده از تجارب ممتد کارم، در خارج از فارس حتا بهتر از خود فارس کار کنم.معلم به شاهسون های تبریز فرستادیم که ترک زبان ها فارسی را طوری حرف می زدند که معلوم نبود ترک زبان هستند و ما برای اولین بار این کار را کردیم.عین همین کار را در خوزستان کردیم، عرب زبان های خوزستان، فارسی را خیلی عالی یاد گرفتند و من در نوشته های خود که چاپ خواهد شد گفته ام عرب زبان های کنار کرخه و کارون، قبایل بنی طرف و بنی کعب و ... شعر سهراب سپهری را بهتر از بچه های کاشان می خواندند."
"در آن کتاب نوشتم ایل برای شما گرفتاری است و به جای آنکه خود خلع سلاح شوند، سربازان را خلع سلاح می کنند و این راهش فقط ایجاد مدرسه سیار است."
"من تأکید کردم که به جای توپ و تفنگ، مدرسه و کتاب بفرستید."