شاید کسی تابه حال این جملات را نگفته باشد.

من به عنوان یک جوان قشقایی برای قشقایی نگرانم،نگرانم از اینکه چرا قشقایی ها در مجلسی به این بزرگی در عزای آن بزرگ  جمله ای، نه کلمه ای، ترکی صحبت نشد ،آری محمد بهمن بیگی تنها برای ترکان قشقایی نبود ولی لیاقت ترکی صحبت کردن در مجلس خود رادارا بودوچرا...