غیرت نزد قشقاییااست وبس.

سلام 

اگه شما از ترکان غیور شیرازیت لطفا بانظرات ارزشمندتون مارا بی نصیب نگذارید